Abba, Vader

Bijbeltekst(en)

12Brada nanga sisa, wi abi wan plekti. Ma a no fu wi du san a sondufasi fu wi e taigi wi fu du. 13Bika efu un e libi leki fa a sondufasi fu un wani, a o tyari dede gi unu. Ma efu nanga a krakti fu a Yeye, un tapu fu du san a sondufasi fu un wani, un o libi. 14Ala sma di a Yeye fu Gado e tiri na pikin fu Gado. 15Bika a Yeye di Gado gi unu no e meki un tron srafu fu un frede baka. Ma a Yeye meki un tron pikin fu Gado, èn A e meki wi taki: “Abba, wi Papa!” 16A Yeye disi srefi e taki makandra nanga wi yeye taki wi na pikin fu Gado. 17So efu wi na pikin fu Gado, dan wi abi prati na ini den gudu. Wi abi prati na ini den gudu fu Gado makandra nanga Kristus. Bika efu wi e nyan pina makandra nanga En, dan wi o teki prati na ini En glori tu.

A howpu di wi abi leki pikin fu Gado

18A de krin gi mi taki a glori san wi o kisi bakaten, bigi moro a pina san wi e nyan nownow. 19Bika ala den sani san Gado meki, e wakti nanga wan bigi angri fu Gado tyari kon na krin suma na den pikin fu En. 20Bika ala sani san Gado meki kon lasi en warti, no fu di den srefi ben wani, ma fu di Gado meki dati psa. Ma howpu de. 21Nownow den sani san Gado meki e pori gwe. Ma den o kon fri fu a katibo disi, èn den o abi prati na ini a glori san den pikin fu Gado o kisi.

Roma 8:12-21STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons