Gedeelde last

Bijbeltekst(en)

10Moses ben e yere fa a heri folku, ala den lo, ben e krutukrutu na mofodoro fu den tenti èn a lasi ati di MASRA ati bron srefsrefi. 11Ne a aksi MASRA taki: “Fu sanede Yu e libi so nanga mi? Fu sanede Yu no sori Yu knekti Yu bun-ati. Fu sanede Yu poti a lai fu a heri folku disi na tapu mi skowru? 12A no mi ben tyari a folku disi ini mi bere. A no mi tyari den kon na grontapu tu. Dan fa Yu kan taigi mi taki: ‘Tyari den tapu yu anu. Leki fa den e tyari nyunyun pikin tapu den anu, na so yu mus tyari den go na a kondre di Mi sweri gi den afo fu yu taki Mi o gi den.’ 13Pe mi o feni meti fu gi a heri folku disi? Den e krutu gi mi taki: ‘Gi unu meti fu nyan!’ 14Mi wawan no man teki a sorgu fu a heri folku disi na mi tapu. A hebi tumsi gi mi. 15Efu na so Yu wan du nanga mi dan sori mi Yu bun-ati, kiri mi, dan mi no sa pina moro langa.”

16Ne MASRA piki Moses taki: “Teki seibitenti fesiman fu Israel. Den mus de man fu san yu sabi taki den na fesiman nanga tiriman fu a folku. Meki den kon tnapu na yu fesi na a tenti pe yu kan miti nanga Gado. 17Dan Mi sa saka kon fu taki drape nanga yu. Mi sa teki wan pisi fu a Yeye di de na yu tapu poti na den tapu. So den sa yepi yu tyari a lai fu a folku dan yu wawan no abi fu tyari en. 18Ma yu mus taigi a folku taki: ‘Un mus sorgu taki tamara mamanten un santa. Dan un o nyan meti. Bika un krutu gi MASRA taki: Suma sa gi un meti fu nyan? Un ben abi en so bun na ini Egipte. MASRA o gi unu meti fu nyan. Un o nyan meti! 19A no wan noso tu dei nomo. A no feifi, tin noso tutenti dei nomo. 20Ma wan heri mun langa te leki a e kmoto na ini un noso èn un e fuga fu en. Bika un si MASRA di de na un mindri leki noti èn un krutu taki un no sabi fu sanede un kmoto na ini Egipte.’ ” 21Ne Moses taki: “Mi de dyaso nanga wan folku fu siksi hondro dusun sma. Dan fa Yu o man gi den meti fu nyan wan heri mun langa? 22Pe wi o feni someni skapu nanga kaw fu srakti gi den te leki den no man nyan moro? Srefi efu wi ben fanga ala den fisi fu a se gi den, a no bo sari den.” 23Ma MASRA piki Moses taki: “Yu denki taki disi na wan sani san Mi no man du? Mi sa meki yu si taki Mi o du san Mi taigi yu.”

Nomru 11:10-23STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons