Wees niet bang

Bijbeltekst(en)

8Ma Israel, yu na Mi knekti,

Yakob, di Mi teki spesrutu,

bakapikin fu Mi mati Abraham,

9yu di mi teki puru te na a kbapisi fu grontapu,

èn kari kmopo na den fara uku fu en.

Mi taigi yu taki: Yu na Mi knekti,

Mi teki yu spesrutu,

Mi no poti yu na wan sei!

10No frede, bika Mi de nanga yu.

No luku lontu fredefrede, bika Mi na yu Gado.

Mi sa gi yu krakti,

Mi sa yepi yu,

Mi sa kraka yu nanga a let'anu fu Mi di e ferlusu.

11Yere, den alamala di ati ben e bron srefsrefi nanga yu,

o kon na syen,

den o broko saka.

Den feyanti fu yu di kon feti nanga yu,

den o de leki noti, den o dede,

12Yu o suku den man di ben e feti yu,

ma yu no o feni den.

Den feyanti fu yu di ben e feti yu,

Den o de leki noti.

13Bika Mi, MASRA, a Gado fu Yu,

Mi e gi yu krakti èn Mi e taigi yu taki:

No frede, na Misrefi e yepi yu.

14No frede, Yakob,

yu di pikin leki wan woron,

pikin folku fu Israel,

Na Misrefi yepi yu. So MASRA e taki.

A Santa Wan fu Israel na yu ferlusuman.

15Yere, Mi e poti yu leki wan wrokosani

nanga san den e masi a siri puru na a buba,

wan srapu wan, wan nyun wan,

wan nanga dobru nefi,

yu o masi bergi èn panya den,

yu o meki pikin bergi tron aleisibuba.

16Yu o fringi den go na loktu,

èn a winti o tyari den go moro na hei,

bun tranga winti o panya den go na alasei.

Ma unu o prisiri fu MASRA ede,

unu o prijse Mi, a Santa Wan fu Israel.

17Den mofinawan nanga den pôtiwan,

e suku watra, ma den no e feni noti.

Den tongo kon drei srefsrefi.

Mi, MASRA, e piki a begi fu den,

Mi, a Gado fu Israel, no poti den na wan sei.

18Mi e meki liba lon tapu den bergi pe noti e gro,

watrabron ini den lagi presi mindri den bergi.

Mi o meki a dreisabana tron wan presi fu soso watra,

a kontren pe sani no e gro o tron wan presi fu soso watrabron.

19Mi o prani sedrebon ini a dreisabana,

sosrefi acacia, mirte nanga oleifbon.

Mi o prani sipresbon nanga difrenti tra sortu bon

ini a kontren pe sani no e gro.

20Dan so den o si, den o sabi,

den o poti prakseri na en tapu èn den o ferstan,

taki na a anu fu MASRA du dati,

èn dati na a Santa Wan fu Israel meki en.

Yesaya 41:8-20STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons