Licht en redding

Bijbeltekst(en)

Te Gado de nanga yu noti no kan miti yu

1Fu David.

Na MASRA e krin mi pasi, En na mi Ferlusuman,

mi no e frede gi no wan sma.

Na MASRA e kibri mi libi,

mi no e beifi gi no wan sma.

2Ogri-ati sma ben kon na mi tapu,

fu priti mi libilibi,

ma na den wan di e feti mi,

den feyanti fu mi,

na den misi den futu,

na den fadon.

3Awinsi wan legre e kon na mi tapu,

mi no e frede,

awinsi na bigi feti mi mus feti,

mi e tan fertrow.

4Wan sani nomo mi aksi MASRA,

èn na dati mi e suku:

fu kan de ini a oso fu MASRA ala dei fu mi libi,

fu kan prisiri nanga a bunfasi fu En,

èn fu miti nanga En ini a tempel fu En.

5Bika ini ogriten A e gi mi wan kibripresi,

wan bun kibripresi ini a tenti fu En,

A e opo mi poti hei na tapu wan bigi ston.

6Dat' meki mi kan opo mi ede now,

awinsi omeni feyanti tnapu lontu mi.

Na dat' meki mi wani tyari ofrandi nanga prisiri ini a tenti fu En.

Mi wani singi, singi nanga instrumenti gi MASRA.

7MASRA, arki fa mi e kari yu dorodoro,

sori mi a bun-ati fu Yu èn piki mi.

8Yu taki: “anbegi Mi.”

Mi anbegi Yu, MASRA.

9No drai Yu fesi gi mi,

no poti Yu knekti na wan sei na ini Yu atibron.

Na Yu na mi yepi.

Tye, Gado di e ferlusu mi, no drai Yu baka gi mi,

no gwe libi mi.

10Awinsi mi p'pa nanga mi m'ma gwe libi mi,

MASRA e sorgu gi mi.

11MASRA, leri mi fa mi mus tyari misrefi,

tyari mi waka tapu Yu pasi,

fu den feyanti fu mi ede.

12No gi mi abra na a wani fu den di e feti mi,

bika ketoigi e lei gi mi fesi krutubakra,

èn den de fayafaya fu di mi ogri.

13Mi e bribi taki mi o si a bunfasi fu MASRA

dyaso na grontapu.

14Ferwakti MASRA, abi dek'ati, no lasi ati,

iya, ferwakti MASRA.

Psalm 27:1-14STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons