Een grote mond

Bijbeltekst(en)

15A sma di e no e leisi strafu gi wan ogri-ati sma,

nanga a sma di e leisi strafu gi wan sma di bun ini Gado ai,

de leki groskin sani gi MASRA.

16A no o du wan don sma no wan bun efu a abi moni,

bika a no abi ferstan, a no o man bai koni nanga en.

17A lobi fu wan mati de fu ala ten,

ma yu brada gebore fu yepi yu te nowtu miti yu.

18A sma di e seki anu fu tnapu dyaranti gi wan trawan,

na wan sma sondro ferstan.

19Wan sma di lobi ogri na wan sma di lobi trobi tu.

Wan sma di abi wan bigi mofo, na wan sma di o broko en neki.

20Wan sma nanga wan kruktu ati no e feni bun,

èn a sma di e lei o miti ogri.

21Wan pikin di don, de wan sari gi en p'pa,

a p'pa fu so wan pikin no sa prisiri.

22Wan ati di e breiti na wan bun dresi gi a skin,

ma wan ati di lasi howpu e swaki a skin.

23Wan ogri-ati sma e teki moni ondro tafra,

èn a e beni a leti.

24Wan sma di abi ferstan e luku nomo pe koni de fu feni,

wan don sma e luku heri grontapu sondro fu sabi san a e suku.

25Wan don pikin e meki en p'pa nyan en niri,

a e gi en m'ma di meki en poti na grontapu sari.

26A no bun fu meki wan sma di no fowtu pai wan butu,

ma a moro ogri fu wipi wan heihei sma.

27Wan sma di abi ferstan no e taki furu,

èn a wan sma nanga ferstan sabi fu hori ensrefi.

28Efu wan don sma hori en mofo, sma e si en leki wan koni sma,

efu a no e taki, sma e si leki en wan sma di abi ferstan.

Leri 17:15-28STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons