Ik ben aan U gehecht

Bijbeltekst(en)

Mi angri fu Gado

1Wan psalm fu David di a ben de ini a bigi dreisabana fu Yuda.

2Tye Gado, Yu na mi Gado, na Yu mi e suku,

mi sili e angri fu Yu,

nanga ala san de ini mi, mi e angri fu Yu

ini wan drei kondre, sondro watra.

3Meki mi si Yu ini a santa presi,

meki mi si a krakti nanga a glori fu Yu.

4Mi no man libi sondro a bigi lobi fu Yu,

mi mofo sa gi Yu grani.

5So mi sa gi Yu tangi mi heri libi langa,

opo den anu fu mi te mi e kari Yu nen.

6Yu e gi mi a moro bun nyanyan fu nyan,

nanga ala prisiri mi e prijse Yu.

7Te mi didon na tapu mi bedi mi e prakseri Yu,

heri neti mi e kari a nen fu Yu safrisafri.

8Bika na Yu yepi mi,

mi e prisiri ondro den frei fu Yu.

9Mi e hori Yu nanga ala krakti di de ini mi,

a let'anu fu Yu e hori mi.

10Ma den di e suku fu kiri mi,

sa saka go ini a dipi fu grontapu.

11Meki den dede na ini bigi feti,

meki krasimeti nyan den dedeskin fu den.

12Ma kownu sa abi prisiri ini Gado,

iniwan sma di e meki pramisi ini a nen fu En, sa prisiri

ma A o tapu a mofo fu den di e lei.

Psalm 63:1-12STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons