Goed leiderschap

Bijbeltekst(en)

10A sma di e meki den di e libi leki fa a fiti, du sani di no bun,

o fadon ini a eigi olo di a diki gi den,

ma a sa go bun nanga den sma di e libi krin.

11Wan guduman kan koni ini en eigi ai,

ma wan pôtiman di koni sabi fa a de trutru.

12Te sma di bun ini Gado ai de na makti,

bigi prisiri e de,

ma te ogri-ati sma kon na makti,

a pipel e go kibri.

13A no sa go bun nanga a sma di e kibri den fowtu fu en,

ma Gado e gi a sma pardon di e taki tak' a sabi taki a fowtu,

èn di no e meki den fowtu moro.

14A sma di e tan lespeki MASRA, na wan blesi sma,

ma bigi ogri o miti a sma di tranga en ati.

15Leki wan lew di e bari,

leki wan beer nanga angri,

na so wan ogri-ati man de

di e tiri wan pipel di no man yepi densrefi.

16Wan tiriman di no abi ferstan e pina a pipel fu en furu,

ma a sma di no wani fu kon gudu tapu wan fasi di no fiti,

o libi langa.

17No yepi wan sma di kiri wan trawan,

meki a tan lon te leki a go ini en grebi.

18Noti no o miti a sma tapu san trawan no man sori finga,

ma wan sma di e libi kruktu, e fadon wantronso.

19Wan sma di e wroko en pranigron, sa abi furu nyanyan,

ma wan sma di e lon baka sani di no abi warti,

sa nyan pina.

20Wan sma di de fu fertrow, e kisi bogobogo blesi,

ma wan di wani gudu es'esi, o kisi strafu.

Leri 28:10-20STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons