Ware vriendschap

Bijbeltekst(en)

1No meki bigi fu san yu o du tamara,

bika yu no sabi fa tamara o waka.

2No gi yusrefi grani,

ma meki wan tra sma gi yu grani,

meki a kmoto na ini wan tra sma mofo

èn no fu yu eigi mofo.

3Ston hebi èn santi no lekti tu,

ma a fuga di yu kan fuga nanga wan don sma,

hebi moro den ala tu.

4Atibron kan meki sma du sani sondro fu prakseri,

te wan sma ati teki faya a kan figi ala sani puru na pasi,

ma wan sma di e dyarusu, ogri moro den.

5Fu warskow wan sma leti fesi ala sma,

betre moro leki te yu no warskow en fu di yu lobi en.

6Efu wan mati taigi yu wan sani di e hati,

a du dati fu di a wani si bun fu yu,

ma den bosi fu wan feyanti furu.

7Wan sma di bere furu kba,

no e luku a moro switi oni srefi na wan ai,

ma gi wan sma di angri e kiri, a moro bita sani srefi e switi gi en.

8Leki wan fowru di frei lontu fara fu en nesi,

na so wan sma de tu di e waka lontu fara fu en oso.

9A smeri fu oleif-oli nanga wierook e meki yu firi prisiri,

ma moro switi gi a ati na a waran fu wan bun mati.

10No drai yu baka gi yu mati nanga a mati fu yu p'pa,

no go na yu brada oso tu te yu de ini problema,

bika wan sma di e libi krosbei fu yu

betre moro wan brada di e tan farawe.

Leri 27:1-10STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons