Op weg met God

Bijbeltekst(en)

A folku e kmoto ini a Sinaisabana

11Ini a di fu tu mun fu a di fu tu yari, a wolku ben kmoto fu en presi tapu a tenti fu a ferbontu. Disi ben de tapu a di fu tutenti dei fu a mun. 12Dan den Israelitisma kmoto na ini a Sinaisabana. Den kmoto tapu a fasi fa den ben leri taki den ben mus du en. Dan a wolku tan tnapu ini a Paransabana. 13Disi ben de a fosi leisi di den ben broko a kampu fu hari go moro fara, tapu a fasi di MASRA ben komanderi Moses taki den mus du en. 14Den legre di ben de na a sei pe a fraga fu Yuda de, ben de den fosi wan di ben broko den kampu. A kapten fu a legre fu Yuda ben de Nakson, a manpikin fu Aminadab. 15A kapten fu a legre fu Isakar ben de Netanel, a manpikin fu Suar. 16A kapten fu a legre fu Sebulon ben de Eliab, a manpikin fu Helon. 17Baka dati den broko a santa tenti. Den bakapikin fu Gerson nanga Merari di e tyari a santa tenti sa broko den kampu tu. 18Dan den legre di de na a sei pe a fraga fu Ruben de, sa broko den kampu. A kapten fu a legre fu Ruben ben de Elisur, a manpikin fu Sedeur. 19A kapten fu a legre fu Simeon ben de Selumiyel, a manpikin fu Surisadai. 20A kapten fu a legre fu Gad ben de Elyasaf, a manpikin fu Rehuel. 21Baka dati den bakapikin fu Kehat sa broko den kampu. Den ben e syow den santa sani. Te den ben e meki santa tenti baka, a ben e meki fosi den bakapikin fu Kehat ben doro na a presi pe a nyun kampu ben o meki. 22Dan den legre di de na a sei pe a fraga fu Efraim de, sa broko den kampu. A kapten fu a legre fu Efraim ben de Elisama, a manpikin fu Amihud. 23A kapten fu a legre Manase ben de Gamliyel, a manpikin fu Pedasur. 24A kapten fu a legre fu Benyamin ben de Abidan, a manpikin fu Gidoni. 25Den legre di de na a sei pe a fraga fu Dan de, sa de den laste wan di sa broko den kampu. A kapten fu a legre fu Dan ben de Akiyeser, a manpikin fu Amisadai. 26A kapten fu a legre fu Aser ben de Pagiyel, a manpikin fu Okran. 27A kapten fu a legre fu Naftali ben de Akira, a manpikin fu Enan. 28Disi ben de a fasi fa den legre fu den Israelitisma ben mus broko den kampu èn a fasi disi den ben e hari go moro fara.

29Dan Moses taigi Hobab taki: “Wi e hari go na a presi fu san MASRA taigi wi taki: ‘Mi sa gi en na unu.’ Kon nanga wi. Yu o abi en bun na wi, bika MASRA taigi Israel taki den o abi en bun.” Hobab ben de a manpikin fu Rehuel. Rehuel ben de fu Midyan èn a ben de a p'pa fu a frow fu Moses. 30Ma Hobab piki Moses taki: “Nono. Mi wani go baka na mi kondre nanga den famiri fu mi.” 31Dan Moses taigi en taki: “No gwe libi wi. Yu sabi den presi ini a sabana pe wi kan meki wi kampu. Yu na a sma di kan tyari wi. 32Efu yu kon nanga wi, dan wi sa meki yu teki prati ini den bun di MASRA sa gi unu.”

33Dan den kmoto na a bergi fu MASRA. Den hari dri dei langa go moro fara. A kisi fu a ferbontu fu MASRA ben e go na den fesi fu suku wan presi gi den fu rostu. 34Te deiten a wolku fu MASRA ben e anga abra den te den ben e broko a kampu fu hari go moro fara. 35Te a kisi ben e hari go moro fara Moses ben e taki:

“Opo MASRA. Meki den feyanti fu Yu panya.

Meki den wan di no lobi Yu lon gwe gi Yu.”

36Te a kisi ben tan tapu wan presi, Moses ben e taki:

“Drai kon baka MASRA,

drai kon na den dusundusun sma fu Israel.”

Nomru 10:11-36STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons