Surinaams Bijbelgenootschap

Sorry-cultuur

Bijbeltekst(en)

12Dan Yesus taigi a Fariseiman di ben kari En kon, taki: “Te yu o kari sma fu kon nyan, awinsi na bakadina noso neti, dan yu no mus kari yu mati kon, noso den brada nanga den tra famiri fu yu, noso den gudusma fu yu birti. Bika wan tra leisi den kan gi yu wan kari tu. Na so yu o kisi pai baka fu san yu ben du. 13Ma te yu o kari sma fu kon nyan, yu mus kari den pôtisma, den malengrisma, den lanman nanga den breniman. 14Te yu du dati, blesi o de na yu tapu, fu di den sma disi no abi noti fu gi yu baka. Èn Gado o pai yu tapu a dei di den sma di libi bun ini En ai, o kon na libi baka.”

A agersitori fu den sma di taki den no man kon

15Di wan fu den sma di ben sidon na tafra nanga Yesus, yere san A taki, a taigi En taki: “A sma di o de ini a fesa te Gado o tiri libisma na wan blesi sma.” 16Dan Yesus piki en nanga wan agersitori. A taki: “Wan man ben o hori wan bigi fesa èn a ben kari bun furu sma kon. 17Di a yuru doro fu go na tafra, a seni en knekti fu go kari den sma taki: ‘Un kon! A tafra seti kba.’ 18Ma den alamala bigin taki tak' den no man kon moro. A fosi wan taki: ‘Mi bai wan gron, èn mi mus go nomonomo fu go luku en. Mi e begi yu fu no mandi nanga mi fu di mi no man kon moro.’ 19Wan trawan taki: ‘Mi bai tin burkaw, èn mi e go luku fu si efu den bun. Mi e begi yu fu no mandi nanga mi fu di mi no man kon moro.’ 20Wan trawan taki baka: ‘A no tumsi langa di mi trow nanga mi uma. Fu dat'ede mi no man kon moro.’ 21A knekti drai go baka, go taigi en masra san den man taki. Dan a masra ati bron. A taigi en knekti taki: ‘Go wantewante na tapu den strati nanga den pikinpikin pasi fu a foto. Tyari den pôtisma, den malengrisma, den breniman nanga den lanman kon dya.’ 22Di a knekti go te a kon, a taki: ‘Masra, mi du kba san yu taigi mi. Ma presi de ete.’ 23Dan a masra taigi a knekti taki: ‘Go na den pasi fu den bakabini nanga den boiti presi, dan yu dwengi den sma fu kon. Bika mi oso mus furu. 24Yu kan bribi mi: No wan fu den sma di mi ben seni kari o tesi a nyanyan fu mi.’ ”

Lukas 14:12-24STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons