Surinaams Bijbelgenootschap

Tot in de puntjes

Bijbeltekst(en)

10Efu den kan fertrow yu nanga pikinpikin sani, dan den o man fertrow yu nanga bigi sani tu. Ma efu yu no de fu fertrow nanga pikinpikin sani, dan yu no o de fu fertrow nanga bigi sani tu. 11So, efu yu no ben de fu fertrow nanga grontapu gudu, dan suma sa fertrow yu nanga trutru gudu? 12Èn efu yu no ben de fu fertrow nanga den sani fu wan tra sma, dan suma sa gi yu sani san de fu yu srefi? 13Wan knekti no kan wroko gi tu basi. Bika a sa hori a wan na ati, dan a lobi a trawan. Noso a sa lespeki a wan, ma a no o teri a trawan. Yu no kan dini Gado makandra nanga den gudu fu grontapu.”

Yesus nanga den Fariseiman

14Di den Fariseiman yere san Yesus taki, den meki spotu nanga En, bika den ben lobi moni. 15Dan Yesus taigi den taki: “Un wani fu den sma si un leki sma di bun ini Gado ai, ma Gado sabi un ati. Bika san warti furu ini libisma ai, no warti noti gi Gado.

16Moses nanga den profeiti ben leri unu te leki Yohanes kon. Bigin fu a ten dati a bun nyunsu e preiki taki Gado o tiri libisma, èn ala sma e du muiti fu kon ondro a tiri fu Gado. 17We arki, a moro makriki fu broko heimel nanga grontapu, dan fu puru wan pikin pisi fu a wèt fu Gado. 18Iniwan man di broko trow nanga en uma, dan a trow nanga wan trawan, e libi wan huru libi. Èn efu wan man trow nanga wan uma di en masra broko trow nanga en, a e libi wan huru libi tu.”

Lukas 16:10-18STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons