U bent zijn akker

Bijbeltekst(en)

No libi leki grontapusma

1Brada nanga sisa, mi no ben man taki nanga unu leki sma di a Yeye e tiri. Mi ben mus taki nanga unu leki sma di e denki wan grontapu fasi ete, leki pikin ini a Kristenbribi. 2Na merki mi ben abi fu gi unu. Mi no gi un tranga sani fu nyan, bika un no ben man nyan dati ete. Te nanga now srefi un no man nyan en. 3Bika un e libi ete leki grontapusma. Efu un e dyarusu tapu makandra èn efu un e feti nanga makandra, dan un e libi leki grontapusma. Un e libi leki fa un ben de fos'fosi. 4Bika efu a wan e taki: “Mi na fu Paulus,” èn a trawan feni taki: “Mi na fu Apolos,” dan un e libi ete leki fa un ben de fos'fosi.

Den fesiman de leki sma di e prani gron

5Suma na Apolos? Suma na Paulus? Wi na wrokoman nomo di tyari un kon na bribi. Wi e du a wroko di Masra gi wi fu du. 6Mi prani a siri, Apolos nati a gron, ma na Gado meki a sani gro. 7A prenspari sma a no a wan di e prani, noso a wan di e nati a gron, ma na Gado di e meki a sani gro. 8A sma di e prani nanga a sma di e nati a gron, e wroko nanga a srefi prakseri. Ma ibriwan fu den o kisi en pai fu a wroko san a ben du. 9Bika wi e wroko makandra gi Gado. Èn unu na a gron fu Gado, unu na a oso fu Gado.

1 Korinte 3:1-9STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons