Geroepen

Bijbeltekst(en)

Fa Masra kari Yeremia fu de wan profeiti

4MASRA taki nanga mi. A taigi mi taki: 5“Mi ben sabi yu fosi mi ben seti yu poti ini yu m'ma bere, èn Mi poti yu na wan sei fu du Mi wroko fosi yu ben gebore. Mi poti yu leki wan profeiti gi ala folku.” 6Ma mi piki taki: “Tye Masra MASRA, luku, mi no o man taki gi Yu, bika mi yongu tumsi.” 7Ma MASRA taigi mi taki: “Yu no mus taki dati yu yongu, bika yu o go na ibri sma di Mi o seni yu go èn yu o taki ala sani di Mi o komanderi yu fu taki. 8Yu no abi fu frede gi no wan sma, bika Mi de nanga yu fu ferlusu yu. Na so MASRA taki.” 9Dan MASRA langa En anu èn A fasi a mofo fu mi. Dan A taigi mi taki: “Luku, Mi e poti den wortu fu Mi ini yu mofo. 10Yere, tide Mi e gi yu makti abra ala folku nanga kondre fu den kownu, fu hari den puru èn fu broko den, fu pori den èn fu masi den, fu bow den èn fu prani den.”

11MASRA taki nanga mi, A aksi mi taki: “Yeremia, san yu e si?” Mi piki: “Mi e si wan amandrataki.” 12Dan MASRA taki: “Yu si bun, bika Mi e luku fu si taki san mi taki e psa.”

Yeremia 1:4-12STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.7
Volg ons