Huilend hart

Bijbeltekst(en)

17Taigi den disi:

Dei nanga neti mi ai furu nanga watra e lon kmoto na mi ai.

Mi no man tapu krei.

Bika a lobi pipel fu Mi kisi bigi mankeri,

na wan bun naki a kisi.

18Te Mi e go na den pranigron Mi e si fa den didon drape,

den wan di dede na ini bigi feti.

Te Mi e go ini a foto Mi e si fa den didon drape,

den wan e dede fu angri ini angriten.

Den profeiti nanga den priester srefi e waka lontu

ma sondro fu sabi san den e du.”

19“Na trutru Yu poti Yuda na wan sei?

Na fuga Yu fuga so fu Sion?

Fu sanede Yu naki un so dati un no man betre moro?

Wi ben ferwakti dati sani ben o waka bun gi unu,

ma not'noti.

Wi ben ferwakti wan ten fu dresi,

ma luku, na bigi ogri miti wi.

20MASRA, wi sabi taki wi no du bun,

wi nanga den afo fu unu,

wi sondu, wi no du san Yu wani.

21Ma no poti un na wan sei, fu Yu nen ede.

No pori a presi pe Yu e rigeri,

Prakseri a ferbontu tu di Yu meki nanga unu,

tye, no broko en.

22Den soso gado fu den tra folku no man meki alen fadon,

a no heimel e du dati fu ensrefi tu.

Ma na Yu, MASRA, Gado fu unu, e du dati.

Dat' meki un poti un howpu na Yu tapu,

bika na Yu meki ala sani.”

Yeremia 14:17-22STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons