Schitter!

Bijbeltekst(en)

Wan nyun ten e broko gi Yerusalem

1Yerusalem, opo èn brenki!

Bika a leti fu yu kon,

a glori fu MASRA opo na yu tapu tu.

2Bika yere,

dungru sa de abra grontapu,

dipi dungru sa de tapu den folku.

Ma MASRA sa opo na yu tapu leki fa a son e opo,

a glori fu En sa de fu si na yu tapu.

3Folku sa hari kon na a leti fu yu,

kownu sa kon na a brenki leti fu yu te a e opo.

4Opo yu ede luku lontu.

Den e kon na wan èn den e hari kon na yu.

Den manpikin fu yu e kmopo fu farawe kon,

den umapikin fu yu den opo poti na den seibere.

5Yusrefi o si dati èn a fesi fu yu o brenki.

A ati fu yu o dyompo fu prisiri,

bika sipi o tyari ala den gudu fu kondre abra a se gi yu.

Den gudu fu den folku o kon na yu.

6Kameel sa furu a kondre,

yonguwan fu Midyan nanga fu Efa.

Furu sa kmoto fu Seba kon.

Den o kon nanga gowtu nanga wierook,

èn den o ferteri fa MASRA bigi.

7Ala den skapu nanga krabita fu Kedar e kon na wan gi yu.

Den man skapu fu Nebayot tnapu klar'klari fu te yu abi den fanowdu.

Den o bron leki ofrandi tapu a altari fu Mi,

ofrandi di e gi Mi prisiri,

èn a moi oso fu Mi, Mi o meki moro moi.

8Suma na den di e wai kon leki wolku,

di e frei leki doifi di e go na den koi?

9Na tapu mi den kondre na sekanti e wakti.

Den sipi fu Tarsis na den fosiwan di o kon.

Den o tyari den manpikin fu yu kon fu fara.

Den e kon nanga a solfru èn nanga a gowtu fu den,

fu gi grani na a nen fu MASRA,

a Gado fu yu, a Santa Wan fu Israel,

fu a glori di A gi yu.

Yesaya 60:1-9STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons