Wierook en goud

Bijbeltekst(en)

10Doroseisma o meki den skotu fu yu,

èn den kownu fu den o dini yu.

Bika ini Mi atibron Mi ben naki yu,

ma ini Mi bunfasi Mi sorgu gi yu baka.

11Den bigi doro fu yu sa tan opo.

Deiten den no o sroto, neti den no o sroto,

fu den folku tyari den gudu fu den kon gi yu,

makandra nanga den kownu fu den.

12Bika a folku nanga a kondre di no wani dini yu,

o broko.

Den o tron broko pranasi.

13Den moro moi udu fu a busi fu Libanon den o tyari kon gi yu:

udu fu a sipresbon,

fu a plataanbon nanga fu a dennebon.

Den o tyari den kon fu moi a santa presi fu Mi.

Sma o gi a presi pe Mi e sidon grani baka.

14Den manpikin fu den di ben pina yu,

o kon na yu èn den o boigi dipi gi yu.

Ala den wan di ben si yu leki noti o kon na yu,

dan den o kindi na yu futu.

Èn den o kari yu: Foto fu MASRA,

Sion fu a Santa Wan fu Israel.

15Awinsi sma ben gwe libi yu,

awinsi den no ben lobi yu srefsrefi,

awinsi no wan sma ben hari psa moro ini yu,

Mi e poti yu fu têgo leki wan tumsi moi presi,

leki wan presi di de wan prisiri gi sma fu ala ten.

16Yu o hari a gudu fu den folku kon na yu,

leki fa wan pikin e hari a bobi fu en m'ma.

Iya, yu o hari a gudu fu kownu kon,

dan yu sa sabi taki Mi, MASRA,

na yu Yepiman, yu Ferlusuman

a Tranga Gado fu Yakob.

17Prefu kopro mi e tyari gowtu,

prefu isri mi e tyari solfru,

prefu udu mi e tyari kopro,

èn prefu ston mi e tyari isri.

Freide nanga du sani tapu wan leti fasi,

o de den wan di e tiri yu.

18Sma no o yere moro fu bigi ogri di e psa ini yu kondre,

noso fu bigi feti ini a kontren fu yu di e pori èn di e broko sani.

Yu o kari den skotu fu yu: Ferlusu,

den bigi doro fu yu: Grani.

19Te deiten yu no sa abi a faya fu a son fanowdu moro,

nanga a leti fu a munkenki te neti.

Bika na MASRA o de leki wan têgo faya gi yu,

na a Gado fu yu o brenki gi yu.

20A son fu yu no o saka moro,

èn a munkenki fu yu no o dungru moro.

Bika MASRA o de wan têgo faya fu yu,

èn wan kba kon na a ten di yu ben e sari.

21A heri folku sa de sma di bun ini Gado ai.

A kondre o de fu den fu têgo.

Den o de den fosi pransun fu san Mi prani,

a wroko fu Mi anu,

fu Mi kisi grani.

22A pikinwan o tron wan lo,

a moro pikinwan wan makti folku.

Mi, MASRA o du disi es'esi te a ten fu en doro.

Yesaya 60:10-22STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons