Gods geduld

Bijbeltekst(en)

29Yu ben e warskow den fu den hori a wèt fu Yu baka. Ma den ben abi heimemre. Den no ben wani hori den gebod fu Yu nanga den sani na san den ben mus tan hori densrefi. Ma a sma di e hori ensrefi na den e feni a libi. Den kaka den futu gi Yu, den ben trangayesi èn den no ben wani arki. 30Yu ben abi pasensi nanga den a wan yari baka a trawan. A Yeye fu Yu ben meki den profeiti warskow den. Ma den no ben wani arki. Na dat' meki Yu gi den abra ini anu fu difrenti folku. 31Ma Yu no puru na pasi fu di Yu ben e sari den. Yu no gwe libi den tu bika Yu na wan Gado di e sori En bun-ati nanga sari-ati.

32We dan, Gado fu wi, Yu bigi, Yu tranga sote, Yu de fu frede, Yu di e hori a ferbontu fu lobi, no si a nowtu di miti wi leki noti, a nowtu di miti wi, den kownu nanga den fesiman fu wi, den priester, den profeiti, nanga den afo fu wi. Sensi di den kownu fu Asur kon dyaso, a heri folku de ini benawtu, te tide.

33Ma awinsi san miti wi, bigi leti na fu Yu. Ini ala wi kruktudu, Yu sori wi tak' wi kan bow na Yu tapu. 34Den kownu, den fesiman, den priester nanga den afo fu wi, no hori a wèt fu Yu. Den no gi yesi na den gebod nanga den warskow fu Yu. 35Srefi di den ben abi wan eigi kownu, nanga den bogobogo blesi fu Yu, èn di den ben e libi ini a bigi gudu kondre di Yu ben gi den, den no ben wani dini Yu. Den no ben wani tapu tu nanga den kruktudu.

36Now wi na srafu ini a srefi kondre di Yu ben gi den afo fu wi, ini a srefi kondre di ben e gi wi ala san wi ben abi fanowdu, ini a srefi kondre dati, wi na srafu tide. 37Fu di wi sondu, den dorosei kownu di Yu poti abra wi, e feni ala a bun fu a kondre. Den na basi. San den wani den e du nanga wi nanga den meti fu wi. Wi de ini hebi benawtu.”

Nehemia 9:29-37STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons