Een nieuw verbintenis (1)

Bijbeltekst(en)

1Den tu fosi sma di poti den nen ondro a ferbontu ben de komsarsi Nehemia, a manpikin fu Hakalya, nanga Sidkia.

2Den priester di poti den nen ben de:

3Seraya, Asarya, Yirmeya,

4Paskur, Amarya, Malkia,

5Hatus, Sebanya, Maluk,

6Harim, Meremot, Obadya,

7Danyel, Gineton, Baruk,

8Mesulam, Abia, Miamin, Maasya, Bilgai nanga Semaya.

9Den Lefitiman di poti den nen ben de: Yesua, a manpikin fu Asanya, Binui nanga Kadmiyel fu a famiri Henadad.

10Tra Lefitiman ben de, Sebanya, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan,

11Mika, Rekob, Hasabya,

12Sakur, Serebya, Sebanya,

13Hodia, Bani nanga Beninu.

14Den edeman fu a pipel di poti den nen ben de: Paros, Pakat-Moab, Elam, Satu, Bani,

15Buni, Asgad, Bebai,

16Adonia, Bigwai, Adin,

17Ater, Hiskia, Asur,

18Hodia, Hasum, Besai,

19Harif, Anatot, Nebai,

20Magpias, Mesulam, Hesir,

21Mesesabel, Sadok, Yadua,

22Pelatya, Hanan, Anaya,

23Hosea, Hananya, Hasub,

24Halokes, Pilka, Sobek,

25Regum, Hasabna, Maaseya,

26Akia, Hanan, Anan,

27Maluk, Harim nanga Baana.

28Ala den tra sma, sobun, den priester, den Lefitiman, den waktiman fu den poort, den singiman, den man di ben e yepi ini a tempel, ben tnapu baka a sani. Den man srefi, di no ben wani moksi moro nanga den doroseisma ini a kondre, fu a wèt fu Gado ede, ben tnapu baka a sani, makandra nanga den wefi, den manpikin nanga den umapikin fu den, di ben e ferstan den sani dati kba. 29Den alamala moksi nanga den heihei kondreman fu den èn den teki en leki den plekti fu hori a wèt di Gado ben meki En knekti Moses gi den; sosrefi fu hori densrefi finifini na ala den gebod, na ala den sani na san den ben mus tan hori densrefi nanga na ala den sani di den ben mus tan du. Den sweri tu tak' sani kan miti den efu den no du san den taki.

30Wi meki a pramisi disi taki: Wi no sa meki den umapikin fu wi trow nanga dorosei folku, èn wi no sa teki umasma fu dorosei kondre tu fu trow nanga den manpikin fu unu. 31Wi no sa bai karu noso tra sani na doroseisma te den kon seri gi wi tapu a sabatdei noso tapu wan tra santa dei. Baka ibri seibi yari un sa meki un pranigron bro, èn un sa taigi iniwan sma di mus pai un tak' den no abi fu pai un moro. 32Wi teki en leki wan plekti na wi tapu tu, taki iniwan fu wi o sorgu ala yari gi wan solfru moni fu dri gran, fu san de fanowdu gi a oso fu wi Gado. 33Nanga a moni dati wi sa sorgu taki den brede di ben mus poti gi Gado de, sosrefi a aladei graan-ofrandi nanga den meti di e bron ala dei leki ofrandi. Den sani dati mus de gi den ofrandi di e tyari tapu sabatdei, tapu a nyunmunfesa nanga tapu tra fesadei. A moni sa de tu gi den spesrutu sani di e bai gi a tempel èn gi den ofrandi di mus puru den sondu fu Israel; sosrefi fu sorgu gi a oso fu wi Gado.

34Dan fu di a skrifi ini a wèt, wi hari lot fu luku sortu famiri fu den priester, den Lefitiman, noso fu den tra sma, mus sorgu gi udu gi a oso fu Gado fu bron den ofrandi tapu a altari fu MASRA, a Gado fu unu. A udu mus tyari ala yari na tapu spesrutu ten.

Nehemia 10:1-34STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons